Hyvinkään lentopaikan toimintaohjeet

 1. Yleistä
  • Nämä toimintaohjeet on laadittu lentopaikan pitäjän toimesta yhteistyössä muiden lentopaikalla vakituisesti toimivien tahojen kanssa.
  • Tärkein tavoite kaikessa toiminnassa Hyvinkään lentopaikalla on turvallisuus. Toimintaohjeiden tarkoituksena on ylläpitää ja edistää turvallisuutta. Ohjeissa on otettu huomioon lentopaikan ja sen ympäristön erityisolosuhteet.
  • Jokainen Hyvinkään lentopaikalla vakituisesti toimiva on velvollinen tutustumaan näihin ohjeisiin ja tarvittaessa puuttumaan havaittuihin poikkeamiin. Poikkeamista tulee raportoida ilmailuviranomaisen edellyttämällä tavalla sekä ilmoittaa niistä lentopaikan päällikölle. 
  • Hyvinkään lentopaikan pitäjänä toimii Hyvinkään Ilmailukerho ry.
   Lentokentäntie 50, 05820 Hyvinkää
   Puh. 019 451 646, www.hyik.net
   Puh. 040 501 0590
  • Lentopaikan päällikkö:
   Jukka Helminen
   Puh. 040 501 0590
   jukka.helminen@konekorhonen.com
  • Muut Hyvinkään lentopaikalla toimivat yhteisöt:
   Jukolan Pilotit ry
   info@jukolanpilotit.fi, www.jukolanpilotit.fi
   Pj Pertti Heininen, puh. 050 559 6319
   Konekorhonen Oy lentokonekorjaamo
   Puh. 020 759 0630, 040 501 0590, www.konekorhonen.com
 2. Ajoneuvoliikenne ja liikkuminen lentokenttäalueella                                  
  •  Asiaton liikkuminen ajoneuvoilla sekä jalankulku kiitoalueilla on kielletty.
  • Ylitettäessä kiitotie on varmistuttava siitä, ettei ilma-aluksia ole laskeutumassa tai lähdössä.
  • Lentokenttäalueella on nopeusrajoitus 50 km/h. Rajoitus ei koske liitimien hinaustoimintaa, erikseen sovittuja testejä, kursseja tai kilpailuja.
  • Kentän reuna-alueilla on ulkoilureittejä. Kiitoalueille tulleet henkilöt ja eläimet on jokaisen ilmailutoimintaan osallistuvan ohjattava pois vaaran välttämiseksi.
  • Liikkuminen puolustusvoimien henkilöstölle ja ajoneuvoille on sallittua. Mikäli toiminnasta aiheutuu lentotoiminnalle rajoituksia, julkaistaan toiminnasta NOTAM.
  • Kelirikkoaikana lentokentän päällystämättömillä alueilla on ajoneuvoilla liikkuminen kielletty.
  • Ajoneuvoliikenteen rajoituksista voidaan poiketa lentopaikan päällikön luvalla.
  • Purjelento- ja liidintoimintaan liittyvä ajoneuvoliikenne on kuvattu ko. kohdissa erikseen.
 3. Merkinantopaikka ja ilmoitustaulut
  • Merkinantopaikka on ilmailukerhon kerhorakennuksen edessä, tuulipussin vieressä oleva valkoisella rajattu neliö. Merkinantopaikalla ilmoitetaan kaksoisristillä purjelentotoiminnasta sekä tarvittaessa rajoituksista AGA M1-1 mukaisilla merkeillä. Tilapäisesti käytöstä poistetut alueet rajataan valkoisin ristein ja siirretty kynnys merkitään puna-keltaisin kartioin.
  • Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee ilmailukerhon kerhorakennuksen seinällä.
 4. Ohjeita hätätapausten varalle
  • Ensiapuvälineet sijaitsevat ilmailukerhon kerhorakennuksessa ja Konekorhonen Oy:n hallissa. Sammuttimia on lentokonehalleissa.
  • Onnettomuustilanteessa on soitettava hätänumeroon 112. Lennolla olevasta ilma-aluksesta tulee ilmoitus antaa lähestymislennonjohtoon, Helsingin tutka 119,100 MHz.
 5. Radioliikenne
  • Hyvinkään lentopaikan radiotaajuus on 122,500 MHz. Turvallisuussyistä edellytetään, että kaikissa Hyvinkään lentopaikalla vakituisesti toimivissa ilma-aluksissa on ilmailuradio. Lisäksi purjelento ja liidintoiminnan lähtöpaikoilla sekä hinausautossa ja vintturissa tulee olla ilmailuradio.
  • Radioilmoitusten avulla parannetaan tilannetietoisuutta liikenteestä. Tärkeässä osassa on ”näe ja vältä” (see and avoid) toimintamalli, jossa korostuu ilmatilan tarkkailu. Tarpeettomia ilmoituksia tulee välttää (esim. kiitotieltä poistuminen).
  • Lentopaikan läheisyydessä tarpeelliset liikenneilmoitukset on annettava selvästi ja lyhyesti, jotta taajuutta ei turhaan kuormiteta.
  • Lähestyessään lentopaikkaa ilma-aluksen suositellaan ilmoittavan, mistä ilmansuunnasta lähestyy ja aika-arvio laskukierrokseen saapumisesta, esim. “viisi minuuttia”. Ilmoituksia voidaan tarkentaa myös paikkakuntien nimillä. 
  • Myötätuuli-ilmoitus annetaan liityttäessä myötätuuliosalle. Laskukierroksessa normaalisti myötätuuli-ilmoitus on riittävä. Ilmoitus perusosalla tai loppuosalla annetaan, jos se on turvallisuuden tai tilannetietoisuuden varmistamiseksi tarpeen.
  • Poikkeavasta laskukierroksesta tai liikehdinnästä tulee ilmoittaa ja samalla on varmistuttava, että muut ilmailijat ovat asian ymmärtäneet.
 6. Lentotoiminta, yleistä
  • Lentotoiminnassa erityistä huomiota tulee kiinnittää lentosääntöjen kohtaan ”Toiminta lentopaikalla ja sen läheisyydessä”. Siinä sanotaan mm: ”Liikkuessaan lentopaikalla tai sen läheisyydessä ilma-aluksen on:
  • tarkkailtava muuta liikennettä yhteentörmäysten välttämiseksi
  • mukauduttava muiden ilma-alusten toimintaan tai pysyttävä erossa siitä
  • suoritettava kaikki kaarrot vasemmalle lentoonlähdön jälkeen ja lähestyessään laskua varten ellei toisin ole määrätty.”
  • Hyvinkäällä on käytössä kiitotiet 04/22 ja 30/12. Kiitoteille 22 ja 30 laskukierros on oikeanpuoleinen. Kiitoteiden käyttöperiaatteet on julkaistu LDG-kartassa ja siihen liittyvissä ohjeissa. Kartassa esitetyt melunvaimennusalueet tulee huomioida erityisesti toistuvassa lentotoiminnassa (läpilaskut, taitolento, hinaukset jne).
  • Ensisijaisesti käytettävä kiitotie on 04/22. Kiitotien 30/12 käyttöä suositellaan vain tuuliolosuhteiden niin vaatiessa.
  • Risteävien kiitoteiden yhtäaikainen käyttö on kielletty. Yksittäisiä lentoja voidaan risteävältä kiitotieltä suorittaa, kun radiolla varustettu henkilö on varmistamassa kiitoteiden risteyksessä, ettei risteävältä kiitotiellä ole samanaikaista liikennettä.
  • Purjekoneet käyttävät vintturihinaukseen kiitotien 04 vasemmassa ja kiitotien 22 oikeassa reunassa olevia lähtöpaikkoja. Lentokonehinaukseen purjekoneet lähtevät asfaltoiduilta kiitoteiden jatkeilta. Laskeutuminen purjekoneilla suoritetaan asfaltille ja liikennetilanteen mukaan kone pyritään ohjaamaan asfaltilta sivuun.
  • Kiitotiellä 04 ja 22 voidaan tilapäisesti ryhmittää kolme purjekonetta lähtöä varten kiitotien jatkeelle. Tällöin yli laskeutuvien koneiden tulee ylittää ryhmityksessä olevat koneet riittävän korkealta. Mikäli lähtevä tai laskeutuva kone on suoritusarvoiltaan sellainen, että se tarvitsee koko kiitotien, tulee sen riittävän ajoissa pyytää kiitotien vapauttamista.
  • Liidintoiminnassa käytetään lentoonlähtöön ja laskeutumiseen kiitotien 04/22 ja rullaustien välistä aluetta. Kiitotiellä 30 liidintoiminta tapahtuu asfaltin vasemmalla puolella ja kiitotiellä 12 asfaltin oikealla puolella.
 7. Purjelentotoiminta
  • Hyvinkään purjelentoon varattava alue on D119. Alue on jaettu A-, B- ja C-, sektoreihin. Normaalisti alueet varataan seuraaviin korkeuksiin: A 4000ft, B FL60 ja C FL 60. Alue varataan ennakkoilmoitus- ja varauskaavakkeella tai puhelimitse. Varauksen voimassaolon voi tarkistaa AVIAMAPS -sovelluksesta tai AIS.fi-verkkosivuilta.Varaus laitetaan purjelennon kenttäpäiväkirjaan sekä purjelentokerhon ilmoitustaululle. Aluevarauksen tekevä henkilö huolehtii tarvittavien merkintöjen tekemisestä sekä vastaa varauksen peruuttamisesta toiminnan loppuessa.
  • Purjekoneet voidaan hinata kiitotien päähän autolla. Hinauksen tulee pääsääntöisesti tapahtua rullausteitä pitkin.
  • Lentokonehinausta ei tule aloittaa yhtäaikaisesti liidinhinauksen tai vintturihinauksen kanssa.
  • Vintturihinaus voidaan aloittaa vasta, kun mahdollisen liidinhinauksen lanka on maassa.
  • Vintturihinausta ei saa aloittaa niin, että se saattaa häiritä lähestyvää ilma-alusta. Vintturihinauksen kesto siihen, että hinauslanka on maassa, on noin minuutti.
  • Mikäli hinauslanka menee poikki, tulee se poistaa kiitotieltä mahdollisimman pian. Kiitotiellä olevasta langasta tulee ilmoittaa muulle liikenteelle sekä tarvittaessa on käsimerkein pyrittävä estämään lankaan rullaaminen.
 8. Moottorilentotoiminta
  • Ympäristön lentomelun omaehtoiseen rajoittamiseen tähtäävänä toimenpiteenä on häiriötä tuottavaa lentämistä vältettävä. Tällaista lentämistä on esim. läpilaskujen tekeminen varhain aamulla ja myöhään illalla, asutuksen yläpuolella matalalla lentäminen sekä taitolento. Meluisilla koneilla tulee laskukierrokset suunnitella niin, että kierros voidaan lentää osatehoilla.
  • Lentomelun välttäminen on erityisen tärkeää Rauhanummen hautausmaan läheisyydessä. Hautausmaalla tapahtuvien hautausten aikana taitolento on kielletty lentokentän läheisyydessä. Laskukierroksessa hautausmaan yli lentäminen on kielletty.
  • Taitolennon harjoitteluun tulee käyttää harjoitusalueita lentopaikan ympäristössä, jotta melukuormitusta saadaan vähennettyä. Taitolentoon varataan Hyvinkään D-alueita, mikäli purjelentotoiminnalle ei varausta ole tehty.
  • Moottorilentotoiminta on kielletty arkisin kello 22 -07 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä kello 22 – 08 välisenä aikana. Rajoitus ei koske pelastus- ja viranomaislentoja eikä satunnaisesti huoltoon tulevia koneita.
  • Moottorikoneiden huolto- ja korjaustoimia saa tehdä vain lentokonehallissa sellaisessa paikassa, jossa huollossa käytettävien nesteiden pääsy maaperään on estetty. Hallissa on oltava imeytysainetta ja työvälineitä mahdollisten öljyvahinkojen varalta.
  • Lentokoneiden tankkaukset, polttonestesäiliöiden täytöt ja polttonesteiden varastointi tulee suorittaa ainoastaan tarkoitukseen varatulla tankkausalueella. Alueelle ei saa tuoda polttoainetta kanistereissa tai muissa säiliöissä. Tankkaus tulee tehdä koulutetun henkilön valvonnassa.
 9. Helikopteritoiminta
  • Leijuntaharjoitukset tulee tehdä kiitotien 12 alkupäässä mikäli kiitotie 04/22 on muun liikenteen käytössä.
  • Läpilaskuissa ei tule viivyttää lentopaikan muuta toimintaa pysähtymällä leijuntaan kiitotien yläpuolelle.
  • Jättöpyörteen aiheuttamat haitat ml. pöly ja irtoroska tulee minimoida.
 10. Lennokki- ja RPAS-toiminta
  • Lennokki- ja RPAS-toiminnassa tulee huomioida ilmailumääräys OPS M1-29 UAS-ilmatilavyöhykkeet sekä noudattaa Hyvinkään lentopaikan toimintaohjeita.
  • Hyvinkään (EFHV) rajoittava UAS-ilmatilavyöhyke on perustettu suojavyöhykkeeksi ja UAS-toiminta on sallittu ainoastaan sopimalla lentopaikan pitäjän kanssa. Lisätietoa: www.droneinfo.fi
  • Kiitotien 04/22 ollessa käytössä lennokkien lennätys tapahtuu kiitotien 12 alkupäässä.
  • Kiitotien 12/30 ollessa käytössä lennokkien lennätys tapahtuu kiitotien 04 alkupäässä.
  • Lennätyspaikalla tulee suorittaa huolellista muun liikenteen tarkkailua.
  • Ilma-aluksen suorittaessa lentoonlähtöä tai laskua, ei lennokkia saa lennättää käytössä olevan kiitotien lähelle.
  • Lennätystoiminnassa käytettävä ajoneuvokalusto tulee pysäköidä kiitoalueen ulkopuolelle.
  • Moottoroitujen lennokkien lennättäjillä tulee olla henkilökohtainen vastuuvakuutus joko Suomen Ilmailuliiton jäsenvakuutuksen muodossa tai muulla tavalla järjestettynä.
  • Vilkkaan lentotoiminnan aikana saatetaan lennokkitoimintaa joutua rajoittamaan.
 11. Liidintoiminta
  • Mikäli liidintoiminta ulottuu valvottuun ilmatilaan, on siihen saatava lupa lennonjohdolta.
  • Liidintoiminnassa tulee olla käytettävissä ilmailuradio.
  • Toimintaan osallistuvien on sovittava vastuuhenkilö, joka varaa ja toiminnan loppuessa peruu tarvittavat alueet. Käytettäessä purjelentoon varattuja alueita, tulee käytöstä sopia purjelentotoiminnasta vastaavan henkilön kanssa.
  • Liitimen hinauksen kesto siihen, että hinauslanka on maassa, on jopa kolmesta neljään minuuttiin. Tästä johtuen hinausta ei saa aloittaa, jos muu ilma-alus on jo ilmoittanut liittymisestä laskukierrokseen.
  • Liidintoiminnassa laskualue voi olla kiitoalueen ulkopuolella. Alue on määriteltävä niin, ettei se aiheuta vaaraa maassa oleville ilma-aluksille.
  • Liitimien hinaukseen käytettävien ajoneuvojen tulee huomioida muu liikenne ja sorapinnoitetun kiitoalueen pöly- ja eroosiovaikutus. Kentän pintaa ei saa vahingoittaa.
  • Vilkkaan lentotoiminnan aikana saatetaan liidintoimintaa joutua rajoittamaan lentopaikan päällikön ohjeiden mukaisesti.
 12. Muu toiminta
  • Lentokenttäalueella järjestetään tilapäisesti myös erilaisia yleisötilaisuuksia, moottoriajoneuvoilla tapahtuvia testauksia, koulutustilaisuuksia ja harjoituksia sekä Puolustusvoimien harjoituksia. Tällaisesta toiminnasta julkaistaan NOTAM. Lisätietoja saa lentopaikan päälliköltä.
 13. Maksut
  • Hyvinkään lentopaikalla peritään kaikilta kentän käyttäjiltä maksuja lentopaikan ylläpitoon. Vierailevat ilma-alukset ilmoittavat lennosta Prior Notice (PN) -järjestelmän kautta laskeutumismaksujen laskutusta varten.
 14. Voimassaolo, muutokset ja jakelu
  • Lentopaikan pitäjä on hyväksynyt nämä toimintaohjeet ja ne astuvat voimaan 1.3.2022.
  • Toimintaohjeisiin voidaan tehdä muutoksia lentopaikan pitäjän toimesta.
  • ·Toimintaohjeet julkaistaan Hyvinkään Ilmailukerho ry:n verkkosivuilla.

Hyvinkäällä 8.2.2022

Hyvinkään Ilmailukerho ry

Johtokunta